Прашалник

Прашалникот е дел од проектот „Подигнување на свеста и разбирање за важноста
од превенција од КОВИД-19 кај пациенти со хронични состојби од Романија, Бугарија, Молдавија и Северна Македонија". 

На следниот ЛИНК можете да пристапите до прашалникот.
* во десниот агол горе можете да направите промена во јазикот

Поврзани вести

Популарни вести

СТАНИ ЧЛЕН НА
ФЕМИНА М